Hosting Machine...
Juridisch
Algemene Voorwaarden

Versie 01/12/2019


Algemene Voorwaarden Hosting Machine

Artikel 1. Definities

1.1.
Hosting Machine is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als HN Group Europe B.V. onder nummer 76534014.
1.2.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hosting Machine een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3.
Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4.
Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1.
Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Hosting Machine zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2.
Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Hosting Machine alleen bindend indien en voor zover deze door Hosting Machine uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
Hosting Machine is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Hosting Machine

3.1.
Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hosting Machine dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2.
Hosting Machine spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Hosting Machine zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3.
Hosting Machine spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1.
Opdrachtgever stelt Hosting Machine steeds onverwijld per ticket op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2.
Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van wettelijk verboden materiaal, zoals mp3, warez, racistische en/of discriminerende uitingen.
4.3.
Hosting Machine staat het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.4.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hosting Machine, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hosting Machine kan bij overbelasting en/of schade aan de server of aan derden de server/hostingaccount(s) blokkeren zonder de klant vooraf te informeren.
4.5.
Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.6.
Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.7.
Zonder toestemming van Hosting Machine is het Opdrachtgever verboden de door Hosting Machine verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.8.
Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.9.
Hosting Machine heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hosting Machine niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.10.
Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Hosting Machine en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Hosting Machine mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.11.
Opdrachtgever verklaart dat het op de servers geplaatste materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te gebruiken.

Artikel 5. Prijzen

5.1.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2.
Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Hosting Machine zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

6.1.
Indien is overeengekomen, dat Hosting Machine voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
6.2.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of Ipadressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Hosting Machine vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.3.
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Hosting Machine, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
6.4.
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Hosting Machine geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.
In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Hosting Machine niet nakomt is Hosting Machine zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde diensten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hosting Machine op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1.
Opdrachtgever dient de facturen van Hosting Machine via de op de site van Hosting Machine beschikbare betalingsmethoden volledig te voldoen. De facturen dienen vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te worden voldaan. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
8.2.
Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever binnen de gestelde termijn is Hosting Machine gerechtigd hosting- en andere diensten te onderbreken.
8.3.
Na uitblijven van betaling worden vijftien dagen na vervaldatum van de factuur alle hostingdata van Opdrachtgever, inclusief site en e-mailberichten, definitief verwijderd. Hosting Machine is niet verantwoordelijk voor het hieruit mogelijk voortvloeiende verlies van data.
8.4.
Alle door Hosting Machine uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.5.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.6.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7.
In bovenstaande gevallen heeft Hosting Machine voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Hosting Machine vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.
Hosting Machine aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze Algemene Voorwaarden blijkt.
9.2.
De totale aansprakelijkheid van Hosting Machine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 300 (driehonderd) Euro.
9.3.
Aansprakelijkheid van Hosting Machine voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4.
Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op Hosting Machine geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hosting Machine.
9.5.
De aansprakelijkheid van Hosting Machine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hosting Machine onverwijld en deugdelijk via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hosting Machine ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hosting Machine in staat is adequaat te reageren.
9.6.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, bij Hosting Machine meldt.
9.7.
Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hosting Machine geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 10. Overmacht

10.1.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hosting Machine door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hosting Machine kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1.
De overeenkomst voor hostingdiensten wordt aangegaan voor de door Opdrachtgever gekozen periode van betaling. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van opzegging steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.
11.2.
Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
11.3.
De overeenkomst voor hostingdiensten kan uitsluitend via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, worden opgezegd.
11.4.
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Hosting Machine het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Hosting Machine op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1.
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
12.2.
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1.
Hosting Machine behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hosting Machine of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
13.3.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 14. Reclame

14.1.
Bij gebreke van verplichtingen van Hosting Machine dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming via de site van Hosting Machine, hostmach.nl. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Hosting Machine.
14.2.
Indien Hosting Machine de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
14.3.
De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
14.4.
Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2.
Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
15.3.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.4.
Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
15.5.
Een Verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hosting Machine Deze Verwerkersovereenkomst is als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Versie 01/12//2019


Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen u (wederpartij) en NH Group Europe B.V. is de verwerker (hierna: “Verwerker”) van de persoonsgegevens en wederpartij is verwerkingsverantwoordelijk (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens.

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

  • Verwerkingsverantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten of klanten van klanten (hierna: Betrokkenen);
  • Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van de diensten die Verwerker aanbiedt voor het hosten van websites, het verwerken van e-mail, de registratie van domeinen en aanverwante dientsen;
  • Verwerkingsverantwoordelijke door middel van het gebruik van de genoemde diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst tussen Partijen (hierna te noemen: Hoofdovereenkomst);
  • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
  • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de WBP, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
  • Verwerker bij de uitvoering van de Hoofdovereenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de WBP;
  • Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de WBP;
  • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de WBP worden bedoeld;
  • waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de WBP of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de WBP of AVG worden bedoeld;
  • waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de WBP, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG.


komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1.
Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Hoofdovereenkomst. In Bijlage 1A van deze Verwerkersovereenkomst is vastgelegd om welke categorieën betrokkenen en persoonsgegevens het gaat. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2.
Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3.
Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.4.
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkingsovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1.
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2.
De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
2.3.
Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.
2.4.
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1.
Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de WBP en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
3.2.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.4.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5.
De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1.
Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
4.2.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1.
Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
5.2.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker in te schakelen subverwerker, zullen Partijen in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.3.
Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1.
Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Verwerker heeft hiertoe de in Bijlage 1B benoemde beveiligingsmaatregelen genomen.
6.2.
Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3.
Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1.
In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a WBP) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 48 uur te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
7.2.
Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
7.3.
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1.
In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp nodig heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1.
Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
  • indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst, en alles wat daar direct verband mee houdt.
10.2.
Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, maximaal eens per kalenderjaar plaats.
10.3.
Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
10.4.
De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd in de beveiliging door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.5.
Alle kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, waaronder ook de (interne) kosten die Verwerker maakt, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke altijd worden gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.
De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die Verwerkingsverantwoordelijke heeft voldaan.
11.2.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Verwerkingsverantwoordelijke de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Verwerkingsverantwoordelijke bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3.
Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1.
Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door het akkoord geven op deze overeenkomst tijdens het plaatsen van een bestelling.
12.2.
Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3.
Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1.
De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2.
Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
13.3.
Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.
13.4.
In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Hoofdovereenkomst;
  • de Algemene Voorwaarden;
  • deze Verwerkersovereenkomst;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.

Bijlage 1A: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Verwerker zal in het kader van de Hoofdovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Verwerker zal in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens;
  • Geslacht;
  • IP-adres;
  • Betaalgegevens;
  • Inloggegevens.

Het betreft de volgende categorieën betrokkenen:

  • (Potentiële) klanten;
  • Leveranciers;
  • Medewerkers.

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 van verwerkersovereenkomst omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijlage 1B: Beveiligingsmaatregelen

Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
  • IP-restricties voor toegangsbeveiliging van database en bestanden bij Verwerker;
  • encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens die staan opgeslagen in de database;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
  • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.
Privacyverklaring

Hosting Machine bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Hosting Machine worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Hosting Machine voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Cookies

Hosting Machine kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw locale computer plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Internetsites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacyverklaring

Hosting Machine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens.

Alle bepalingen in onze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van van kracht.

Herroepingsrecht Versie 01/11/2019

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om een dienst die via internet wordt afgenomen te annuleren. De termijn waarbinnen dit kan is tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. U bent niet verplicht een reden op te geven voor uw annulering, al stellen wij dit wel op prijs. Het recht vervalt wanneer u gebruik heeft gemaakt van de dienst, bijvoorbeeld door in te loggen of bestanden te uploaden. Dit geldt ook als u toestemming geeft voor ingebruikname of opstarten van de dienst.

Een particulier kan de overeenkomst onder andere herroepen door een ticket in te dienen. Ook kan hij of zij gebruikmaken van het formulier voor herroeping.

Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat een particulier heeft herroepen, kostenloos terugbetaald.

Domeinnamen zijn persoonsgebonden diensten waarvoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

Annuleert u een pakket inclusief gratis domeinnaam dan dient u enkel de domeinnaam te betalen voor een periode van 1 jaar.

Fair Use PolicyVersie 01/01/2013

Met uitzondering van virtual servers en dedicated servers zijn onze hostingpakketten van het type "shared hosting". Shared hosting is speciaal ontworpen voor de verdeling van schijfruimte, dataverkeer en andere resources van één grote server tussen verschillende websites, met als resultaat lagere kosten voor de klant. Ondanks het feit dat bepaalde kenmerken van het hostingpakket onbeperkt zijn, blijft de infrastructuur onderhevig aan fysieke beperkingen, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid werkgeheugen en de processorcapaciteit.

Het overmatig gebruik door uw site van bepaalde resources kan problemen opleveren voor andere klanten. In dit geval behouden wij ons het recht voor uw site tijdelijk te blokkeren. Wij zullen contact met u opnemen en u vragen om uw gebruik van de resources te optimaliseren, door bijvoorbeeld uw scripts aan te passen, of u een andere hostingoplossing aan te bieden, zoals een virtual server.

Wat betekent onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte?

Onze infrastructuur is gedimensioneerd voor het aanbieden van onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte. Dit betekent dat uw gebruik van dataverkeer niet aan een limiet onderhevig is.

Deze afwezigheid van een limiet betekent echter niet dat u uw hosting kunt gebruiken voor illegale doeleinden of op een wijze die negatieve gevolgen heeft voor de stabiliteit of performance van de infrastructuur.

Wat is bijvoorbeeld niet toegestaan?

  • Gebruik van de hosting als een virtuele schijf of, met andere woorden, als ruimte voor het opslaan van backups of ander materiaal die niet van uw website zijn. Hieronder valt ook het opslaan van oude e-mailberichten.
  • Het hosten, opslaan, en/of aanbieden van films, tv-series, muziek, applicaties of ander materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is.
  • Het gebruik van de hosting als een mirror voor andere websites, bijvoorbeeld om te dienen als uploadserver voor websites zoals RapidShare.
  • Het verstrekken van uw login en wachtwoord voor het controlepaneel, SSH of FTP aan derden - bijvoorbeeld in forums, discussiegroepen, chatkanalen en andere websites - met als doel het delen van bestanden.

Zolang u het gebruik van uw hostingpakket beperkt tot de geëigend doelen, zoals het hosten van uw sites, het verwerken van e-mail en e-commerce, zal u geen beperkingen ondervinden en zullen andere websites die op dezelfde server gehost zijn normaal functioneren.

Hosting Machine garandeert de beste omgeving om ervoor te zorgen dat uw website, met de oorspronkelijke inhoud, zonder problemen werkt.

Alle bepalingen in onze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van van kracht.